Abychom vám poskytli nejlepší možnosti práce s naším webem, používáme soubory cookie. Procházením webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Naše zásady použití souborů cookie
Povolením souborů cookie dosáhnete lepší práce s webem. Povolit cookie Naše zásady použití souborů cookie

Podmínky používání

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY DOHODY A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Používáním těchto stránek (jak je definováno dále), dáváte najevo svůj souhlas s těmito podmínkami. Jestliže nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte prosím stránky. 

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ: Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány společností Tetra a / nebo jejími dceřinými společnostmi (dále jen Tetra, my, nám, nebo naše zde). Žádný materiál z Tetrafish.com nebo jiných webových stránek vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo ovládaných společností Tetra (stránky) nesmí být kopírovány, reprodukovány, znovu nahrávány, posílány, přenášeny nebo distribuovány jakýmkoli způsobem, kromě toho, že můžete stáhnout kopie materiálů na jednom jediném počítači pro vaše osobní, nekomerční domácí použití, pokud zůstanou všechna autorská a jiná majetková práva zachována. Úprava materiálů nebo použití materiálů pro jakékoli jiné účely, je porušením autorských a jiných vlastnických práv společnosti Tetra. Pro účely této dohody, je zakázáno používání takového materiálu na jiných webových stránkách, či v jiném síťovém prostředí. V případě, že stahování softwaru z těchto stránek, software, včetně všech souborů, fotografií začleněných nebo generovaných softwarem a průvodní software (souhrnně Software) je licencovaný společností Tetra. Tetra na vás nepřenáší nárok na Software. Vlastníte médium, na kterém je software nahrán, ale společnost Tetra nese plný a kompletní nárok na software, a veškerá práva duševního vlastnictví v něm obsazených. Nesmíte distribuovat, prodávat, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu, rozkládat, nebo jinak redukovat software do pro člověka vnímatelné podoby. 

DOLOŽKY: Tetra oceňuje názory od svých zákazníků a vítá vaše komentáře k Tetra produktům, včetně on-line služby Tetra. Nicméně politika společnosti Tetra neumožňuje přijímat kreativní nápady, návrhy, vynálezy nebo materiály, jiné než ty, které byly speciálně požadovány. Proto musíme trvat na tom, abyste nám neposílali žádné originální kreativní materiály, vynálezy a nápady. Přestože oceňujeme váš názor na naše služby a produkty, žádáme vás, abyste se ve svých komentářích na tyto služby a produkty, a nepředkládali žádné kreativní nápady, vynálezy, návrhy nebo materiály. Pokud i přes naši žádost, abyste nám neposílali žádné kreativní materiály, zašlete kreativní návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty, vynálezy a další informace (souhrnně Informace), budou považovány za informace, a musí zůstat ve vlastnictví Tetra. Žádná z informací nepodléhá povinnosti důvěry ze strany Tetra a společnost Tetra nebude zodpovědná za jakékoli jejich používání nebo zveřejnění jakékoliv informace. Bez omezení výše uvedeného je Tetra exkluzivním vlastníkem všech známých nebo dále existujících práv na informace všeho druhu a charakteru v celém vesmíru a má nárok na neomezené použití informací pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez náhrady poskytovateli informací. 

SOUTĚŽE: Všichni účastníci nějaké hry, kvízů, soutěží nebo jiných podobných činností obsažených na některých z Tetra stránkách musí být pro vstup ve věku osmnáct (18) let nebo starší. 

OTÁZKY PRAVOMOCI: Informace obsažené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro německé obyvatele. Tetra neposkytuje žádné ujištění, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Německo. Ti, kteří se rozhodnou pro vstup na tyto stránky z míst mino Německo, činí tak z vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za soulad s místními zákony, pokud a do té míry, že jsou použitelné. 

UKONČENÍ: Tato smlouva je platná, dokud není ukončena kteroukoliv ze stran. Ukončit tuto dohodu můžete kdykoliv zničením veškerých materiálů získaných ze stránek společnosti Tetra a veškerých souvisejících dokumentací a všech kopií a instalací, zda jsou provedeny v souladu s podmínkami této dohody nebo jinak. Tato smlouva bude ukončena okamžitě bez předchozího oznámení od Tetra dle vlastního uvážení pokud vám Tetra nesplní některé ustanovení nebo ustanovení této smlouvy. Při ukončení platnosti této licence musíte zničit veškeré materiály získané z těchto stránek a veškerých dalších stránek Tetra (y) a všechny kopie, zda jsou provedeny v souladu s podmínkami této dohody nebo jinak. Tetra si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit materiály z těchto stránek kdykoli a může kdykoli změnit podmínky této dohody aktualizací. Jste takovýmito revizemi vázáni, a proto byste měli tyto stránky pravidelně navštěvovat a přečíst si aktuální podmínky dohody. Zatímco Tetra vynakládá přiměřené úsilí, aby na své stránky vložila přesné a aktuální informace, neposkytuje žádné záruky, pokud jde o jejich správnost. Tetra nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu stránek. Tetra neposoudila všechny stránky, které mohou být spojeny s jejími stránkami, a není zodpovědná za obsah žádných vnějších stránek nebo jakýchkoli jiných stránek odkazujících se na tyto stránky. Vaše připojení na všechny vnější schránky je na vaše vlastní nebezpečí. Přestože Tetra může čas od času na svých stránkách monitorovat nebo přezkoumat diskuse, chaty, umístění, přenosy, nástěnky a další dialogy (Dialog), nemá povinnost tak činit a nepřebírá žádnou odpovědnost nebo závazek vyplývající z Dialogu obsaženým na jejích stránkách, nebo z jakékoliv chyby, pomluvy, nactiutrhání, pomluvy, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografie, zneužití, nebezpečí nebo nepřesnosti obsažené v jakékoliv informaci, v rámci svých stránek. Tetra nebude monitorovat nebo kontrolovat obsah všech vnějších stránek nebo jakýchkoli jiných stránek odkazujících na své stránky a nenese žádnou odpovědnost vyplývající z obsahu těchto stránek, nebo za jakékoliv chyby, pomluvy, urážky na cti, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografie, zneužití, nebezpečí nebo nepřesnosti v nich obsažené. Nebudete posílat nebo přenášet jakékoli nezákonné, výhružné, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, pobuřující, pornografické ani neuctivé materiály ani žádné jiné materiály, které by mohly představovat nebo povzbuzovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, vznik občanskoprávní odpovědnosti nebo by jinak porušovalo zákon. MATERIÁLY NA TÉTO STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JE BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ, TETRA ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. TETRA NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V MATERIÁLECH BUDOU BEZ PŘERUŠENÍ NEBO NEFUNKČNÍ, ŽE TYTO VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE K DISPOZICI, JE BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH NEŽÁDOUCÍCH KOMPONENT. TETRA NEZARUČUJE A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ ČI VÝSLEDKŮ POUŽITÍ MATERIÁLŮ V TĚCHTO LOKALITÁCH Z HLEDISKA JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A PODOBNĚ. VY (A NIKOLIV TETRA) NESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA VŠECHNU NEZBYTNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI OPRAVY: POUŽITELNÉ PRÁVO NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, PROTO SE VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS. 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tetra poskytuje obsah svých stránek pouze pro informační účely a pro váš obecný zájem a zábavu. Používáním stránek souhlasíte, že se nebudete spoléhat na žádné informace v nich obsažené. Za žádných okolností, včetně, ale nikoli výhradně, nedbalosti, není Tetra odpovědná za spolehlivost informací, ani nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, zvláštní, následné, nepřímé nebo trestné škody, které vyplývají z použití, nebo nemožnosti použití materiálů na těchto stránkách nebo materiály v jakýchkoliv stránkách odkazujících na naše stránky, i když je na možnost vzniku takových škod předem upozorňováno. Platnými právními předpisy není dovoleno omezení nebo vyloučení odpovědnosti nebo náhodné nebo následné škody, takže výše uvedená omezení či vyloučení se nemusí vztahovat na vás. V žádném případě není Tetra odpovědná za všechny škody, ztráty a příčiny akce (ať už v důsledku porušení smluvních podmínek (včetně, ale nikoli výhradně, nedbalosti) nebo jinak), překročí částku vyplacenou vámi, pokud vůbec způsobené přístupem na tyto stránky. 

OSTATNÍ: Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s německým právem a strany se dohodly, že předloží výlučné pravomoci německých soudů. Pokud je některé ustanovení této smlouvy nezákonné, neplatné, nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, pak toto ustanovení bude považováno za oddělitelné od této smlouvy a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení. Jedná se o úplnou dohodu mezi stranami týkající se předmětu zde. Veškerý obsah na této webové stránce je chráněn autorskými právy Tetra. Všechna práva vyhrazena. Použití a přístup k informacím na této stránce je předmětem této dohody k použití. Ochrana osobních údajů: spotřebitelské informace získané na těchto stránkách budou použity pro souborný výzkum, propagační účely a pro budoucí rozvoj
Na této webové stránce jsou pomocí technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) shromažďovány a ukládány údaje pro účely marketingu a optimalizace. Z těchto údajů můžete anonymně vytvářet uživatelské profily. Přitom lze použít Cookies. U Cookies se jedná o malé textové soubory, které se lokálně ukládají do vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránky. Cookies umožňují opětovné rozpoznání stránky u internetového prohlížeče.

Údaje zjištěné pomocí technologií etracker nebudou bez výslovného souhlasu příslušného uživatele použity k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nebudou přiřazovány k osobním údajům o anonymním uživateli. Zjišťování a ukládání dat lze s platností pro budoucnost kdykoliv zrušit.


Restartujte vyhledávání produktů?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique