Korzystamy z plików cookie, by umożliwić Ci jak najwygodniejsze korzystanie z naszej witryny internetowej. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich użycie. Nasza polityka dotycząca cookies
Włącz obsługę cookies, aby łatwiej korzystać z witryny. Zezwól na cookies Nasza polityka dotycząca cookies

Informacje prawne

PRZED SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OGÓLNE WARUNKI UMOWY I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Korzystanie z niniejszej Strony przez użytkownika oznacza wyrażenie zgody na uznanie niniejszych warunków umowy za wiążące. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki umowy, nie powinien mieć dostępu do tej Strony ani też w żaden inny sposób korzystać z niej. OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU MATERIAŁÓW: TA Strona stanowi własność i jest administrowana przez firmę 8in1 jej oddziały (dalej 8in1, my, nasz, lub nasze). Materiały zawarte na stronie 8in1fish.com lub innej stronie (‘’Strona’’), której właścicielem, administratorem jest 8in1, oraz na którą firma posiada licencję nie mogą być kopiowane, reprodukowane, publikowane, zamieszczane na innych stronach, przekazywane czy w inny sposób rozpowszechniane bez zgody właściciela Strony. Jednakże można pobrać lub sporządzić jedną kopię materiałów Strony oraz innych ładowalnych pozycji zamieszczonych na Stronie wyłącznie do osobistego użytku w domu dla celów niekomercyjnych pod warunkiem, że wszystkie prawa autorskie i inne zawiadomienia zawarte w materiałach na danej Stronie nie zostaną naruszone. Wszelkie modyfikacje materiałów zamieszczonych na Stronie lub ich części, czy też wykorzystanie Strony dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw 8in1 jako właściciela. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Stronie na jakiejkolwiek innej stronie lub w innym otoczeniu sieci komputerowych jest zakazane bez uprzedniej pisemnej zgody 8in1. W przypadku pobrania programu ze Strony, program ten obejmujący wszelkiego rodzaju pliki, czy też obrazy zamieszczone w programie, czy też przez niego generowane, a także wszelkie dane towarzyszące programowi (zwane łącznie Programem) są przedmiotem licencji udzielonej użytkownikowi przez 8in1. 8in1 nie przenosi jednakże żadnych praw do Programu na rzecz użytkownika. Użytkownik pozostaje jedynie właścicielem środka, na którym dokonano zapisu Programu, a 8in1 zachowuje pełne i całkowite prawo do Programu, a także wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane. Użytkownikowi nie wolno redystrybuować, sprzedawać, kompilować czy też prowadzić działań określanych mianem tzw. reverse engineering, dekomponować ani też w inny zauważalny sposób zmieniać Program. NIEPOŻĄDANE ZGŁOSZENIA: 8in1 z przyjemnością podtrzymuje kontakty ze swoimi klientami i przyjmuje z zadowoleniem uwagi użytkowników dotyczące produktów 8in1, co obejmuje także usługi naszej firmy. Niestety, prowadzona od wielu lat polityka firmy nie pozwala jednak na przyjmowanie lub uwzględnianie twórczych idei i sugestii, czy też materiałów innych niż specjalnie zamawiane. Dlatego też, choć z przykrością, to jednak musimy zwrócić się do użytkowników z prośbą o nieprzysyłanie nam żadnych materiałów posiadających charakter twórczy, wynalazków, sugestii czy materiałów. Mimo, iż cenimy uwagi użytkowników o naszych usługach i produktach, to uprzejmie prosimy użytkowników o przedstawianie tylko uwag dotyczących tych usług i produktów oraz o nienadsyłanie żadnych twórczych pomysłów, sugestii czy materiałów. Jeśli pomimo prośby z naszej strony o nieprzysyłanie nam żadnych twórczych materiałów użytkownik przesyła nam twórcze sugestie, pomysły, notatki, rysunki, koncepcje lub też inne podobne informacje (określane łącznie jako “Informacje”), takie materiały uważa się i będą one zawsze uważane za własność 8in1. W takich przypadkach 8in1 nie ma obowiązku zachowania poufności w stosunku do nadesłanych Informacji i w związku z tym 8in1 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ujawnienia tych materiałów. Bez względu na powyższe, 8in1 posiada wyłączne prawo do wszelkich nadesłanych Informacji lub tych, które powstaną w przyszłości w jakimkolwiek komercyjnym, czy też innym celu, bez rekompensaty na rzecz składającego tego rodzaju materiały. KONKURSY: Wszyscy uczestnicy gier, quizów, konkursów i innych działań prowadzonych na Stronie 8in1 muszą mieć co najmniej osiemnaście (18) lat. KWESTIE PRAWNE: Informacje zawarte na Stronie przeznaczone są do wiadomości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 8in1 nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność zamieszczonych materiałów z normami obowiązującymi w innych krajach. Użytkownicy wchodzący na Stronę z innych krajów robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z lokalnym prawe. ROZWIĄZANIE UMOWY: Niniejsza umowa zachowuje ważność do momentu rozwiązanie jej przez jedną ze stron. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez usunięcie i zniszczenie wszelkich materiałów pozyskanych ze Strony 8in1 oraz wszelkiej związanej z nią dokumentacji, wszelkich kopii zainstalowanych w ramach umowy lub w inny sposób. Niniejsza umowa traci ważność bez uprzedniego powiadomienia przez 8in1 jeżeli zdaniem firmy 8in1 Użytkownik złamie jeden lub więcej warunków niniejszej umowy. Po wygaśnięciu umowy, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszelkich materiałów uzyskanych ze Strony i innych stron 8in1 oraz wszystkich kopii tych informacji sporządzonych w ramach umowy lub w innych okolicznościach. 8in1 zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia i aktualizacji materiałów ze Strony w dowolnym momencie oraz aktualizacji niniejszych warunków umowy. Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z aktualizacjami niniejszych warunków Umowy, które są dla niego wiążące. 8in1 dołoży wszelkich starań aby informacje zamieszczone na Stronie były aktualne i dokładne, jednakże 8in1 nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i ścisłość tych informacji. 8in1 nie ponosi odpowiedzialności za za błędy i braki na Stronie. 8in1 nie uaktualnia wszystkich Stron, które stanowią linki do Strony i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron offline i innych linków umieszczonych na Stronie. Użytkownik korzysta z linków umieszczonych na Stronie na własną odpowiedzialność. Od czasu do czasu firma 8in1 może monitorować czy przeglądać dyskusję, czaty, postingi, transmisje, biuletyny i inne formy dialogu (Dialog) umieszczone na Stronie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za Dialog na Stronie oraz błędy, przypadki zniesławienia, obmawiania, szkalowania, fałszowania, informacje obsceniczne, pornograficzne, niebezpieczne lub nieprawdziwe zawarte na Stronach. 8in1 nie monitoruje i nie prowadzi aktualizacji stron stanowiących linki do Strony oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zawartości takich stron oraz za zawarte na nich błędy, przypadki zniesławienia, obmawiania, szkalowania, fałszowania, informacje obsceniczne, pornograficzne, niebezpieczne lub nieprawdziwe. Użytkownikowi zabrania się umieszczania i rozpowszechniania inforrmacji nielegalnych, gróźb, zniesławiających, obscenicznych, pormograficznych czy bluźnierczych oraz wszelkich materiałów, które mogłyby zachęcać lub prowadzić do popełnienia przestępstwa, podlegać odpowiedzialności cywilnej czy w inny sposób prowadzic do łamania przepisów prawa. MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE I ZOSTAŁY DOSTARCZONE „TAKIE, JAKIE SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „TAK, JAK ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE”. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRAWEM WŁAŚCIWYM, SPE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI (LUB GWARANCJI), FAKTYCZNEJ LUB DOMNIEMANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO RĘKOJMIĘ WYNIKAJĄCĄ Z SPRZEDAŻY BĄDŹ ZAPEWNIENIA O WŁAŚCIWOŚCIACH ZE WZGLĘDU NA CELU UŻYCIA. 8IN1 NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO I NIEZAKŁÓCONEGO DOSTĘPU DO STRONY, MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE, FORUM LUB W PROGRAMIE ALBO DO POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI, ORAZ ŻE USTERKI BĘDĄ NAPRAWIANE CZY TEŻ, ŻE TA STRONA BĄDŹ SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, CZY OPROGRAMOWANIE NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. 8in1 NIE GWARANTUJE, ANI TEŻ NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ODNOŚNIE KORZYSTANIA ZE STRONY, MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE, FORUM LUB PROGRAMU LUB EFEKTÓW TAKIEGO KORZYSTANIA POD WZGLĘDEM ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH CECH. UŻYTKOWNIK (A NIE 8in1) PONOSI WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z BIEŻĄCĄ OBSŁUGĄ, NAPRAWĄ LUB POPRAWKAMI. STOSOWNE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE DOPUSZCZAĆ WYŁĄCZENIA DOMNIEMANYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA SIĘ DO DANEGO UŻYTKOWNIKA. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: 8in1 dostarcza zawartość Strony wyłącznie w celach informacyjnych oraz rozrywkowych. Użytkownik Strony niniejszym wyraża zgodę na niepoleganie na informacjach zawartych na Stronie. W żadnych okolicznościach, włączając w to niedbalstwo, 8in1 nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pośrednie, zwyczajne lub nadzwyczajne, oraz istotne szkody wynikłe z użytkowania bądź niemożności użytkowania strony, materiałów zamieszczonych na stronie lub programów, nawet w przypadku, gdy 8in1 zostało uprzedzone o możliwości zaistnienia takich szkód. Właściwe przepisy prawa mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności 8in1 z tego tytułu, więc w takich przypadkach takie ograniczenie nie będzie dotyczyć Użytkownika. Jednakże w takim przypadku odpowiedzialność 8in1 z tytułu tych szkód lub konieczności podjęcia określonych działań (czy to z deliktu, czy z kontraktu; włączając w to niedbalstwo) ograniczona jest do wysokości kosztów poniesionych przez użytkownika za otrzymanie dostępu do strony, jeżeli takowe koszty zostały przez niego poniesione. INNE POSTANOWIENIA: Niniejsza umowa została sporządzona zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej a Strony wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie postanowienia umowy, które zostan a uznane za niezgodne z prawem, nieważne czy niewykonalne zostaną wyłączone z niniejszej Umowy nie powodując nieważności czy niewykonalności wszystkich pozostałych postanowień. Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy Stronami związanymi wyżej wymienionym przedmiotem umowy. Wszelkie treści umieszczone na stronie stanowią własność firmy 8in1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Dostęp i korzystanie z informacji zawartych na stronie stanowi przedmiot niniejszej Umowy. POLITYKA PRYWATNOŚCI: Informacje konsumenckie zebrane na stronie będą wykorzystane do celów badawczych, promocyjnych i dalszego rozbudowywania strony. W celu ochrony danych zarejestrowanych użytkowników informacje na ich temat nie będą stanowiły przedmiotu sprzedaży ani nie będą przekazane osobom trzecim. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, informacje na temat użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę 8in1. Niniejsza strona funkcjonuje w oparciu o technologię etracker (www.etracker.com) w celu zbierania informacji o zachowaniu użytkowników na stronie. Dane te są anonimowe i będą wykorzystywane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Wszystkie dane o użytkownikach są zapisywane za pomocą anonimowych nazw użytkowników, które posłużą stworzeniu profilu użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane podczas zapisywania danych będą chronione w szczególny sposób dla zachowania całkowitej anonimowości. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do ustalenia kim jest użytkownik oraz nie są traktowane jako dane personalne. Zbieranie i zapisywanie danych o użytkownikach może być zakończone w dowolnym momencie stosownie do usług. Dziękujemy za zainteresowanie i mamy nadzieję, że strona 8in1 spełni Państwa oczekiwania.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

KONTAKT: Prosimy o kontakt na adres: 8in1 Pet Products GmbH, Postfach 5, D-49304 Melle lub pod adresem email: contact@8in1.eu
Ponownie uruchom wyszukiwanie produktów?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique